Jak funguje baterie? Vybitá baterie Která baterie je pro mé auto? Anatomie baterie Bezpečnost při manipulaci s bateriemi Srovnání kapacity cyklu Instalace a plnění baterie VARTA® Powersports AGM Pojmy, definice a slovníček z oblasti baterií
← Základy o bateriích

Pojmy, definice a slovníček z oblasti baterií

 • AGM (Absorbent Glass Mat)

  • netkané rouno ze skelného vlákna, které absorbuje a váže elektrolyt v olověných bateriích.AGM battery.
 • Aktivní hmota

  • aktivní hmotu v kladných deskách ( anodách) tvoří oxid olovičitý a v záporných deskách ( katodách) houbovité olovo. Je-li spojen elektrický obvod, reagují tyto materiály během nabíjení a vybíjení s kyselinou sírovou podle následující chemické reakce: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H2O
 • Akumulátory VRLA (ventilem řízené olověné akumulátory)

  • hermeticky uzavřené bezúdržbové akumulátory.
 • Ampér (A)

  • měrná jednotka toku elektronů nebo proudu v elektrickém obvodu.
 • Ampérhodina (Ah)

  • měrná jednotka elektrického náboje pro vyjádření nabíjecí kapacity baterie, která se vypočítá násobením proudu v ampérech a času v hodinách vybíjení. (Příklad: baterie, jež dodává 5 ampérů po dobu 20 hodin, dodá 5 A x 20 hodin = kapacita 100 Ah)
 • Článek

  • základní elektrochemická jednotka vyrábějící proud v baterii. Skládá se z kladných desek ( anod), záporných desek ( katod), elektrolytu, separátorů a krytu. Dvanácti voltová olověná elektrolytová baterie obsahuje šest článků.
 • Cyklus

  • v baterii jedno vybití a jedno nabití odpovídá jednomu cyklu
 • Elektrický obvod

  • dráha, po níž proudí tok elektronů. Pokud tato dráha představuje nepřerušovaný okruh, jde o uzavřený elektrický obvod. Otevřený obvod má dráhu přerušenou nebo rozpojenou, tok proudu je přerušen
 • Elektrolyt

  • v olověném elektrolytovém akumulátoru je elektrolytem kyselina sírová zředěná vodou. Slouží jako vodič, který dodává vodu a sulfát pro elektrochemickou reakci: PbO2 + Pb + 2H2SO4 = 2PbSO4 + 2H20
 • Hluboké vybití

  • stav, v němž je článek plně vybit za použití nízkého proudu tak, že elektrické napětí klesne pod stanovené minimum..
 • Kapacita

  • schopnost plně nabité baterie dodat určité množství elektřiny (v ampérhodinách/Ah) určité intenzity (v ampérech/A) během určitého časového úseku (v hodinách/h).
 • Kladná deska (anoda)

  • litá kovová konstrukce, jež obsahuje jako aktivní hmotu oxid olovičitý.
 • Koroze

  • destruktivní chemická reakce tekutého elektrolytu s reaktivním materiálem, např. zředěné kyseliny sírové se železem, při které vzniká rez – produkt koroze.
 • Kryt baterie

  • nádoba z polypropylenu nebo tvrdé pryže, v níž jsou uloženy elektrody, separátory a elektrolyt.
 • Mřížka

  • mřížková konstrukce ze slitiny olova, na níž je nanášena aktivní hmota kladných a záporných desek a jež vede proud.
 • Ohm

  • měrná jednotka elektrického odporu nebo impedance v rámci elektrického obvodu.
 • Póly

  • elektrická spojení mezi baterií a externím obvodem. Každý pól je spojen buď s první (kladnou) nebo s poslední (zápornou) spojkou v sériovém propojení článků baterie.
 • Proud

  • pohyb elektronů v elektrických vodičích resp. rychlost toku elektřiny. Měrná jednotka proudu je ampér
 • Rezervní kapacita (RC)

  • počet minut, během kterých nová, plně nabitá baterie dodává 25 ampérů při 26,7°C (80°F) a udrží svorkové napětí nejméně 1,75 voltů na každý článek. Tento údaj představuje čas, po který bude baterie napájet základní zařízení, pokud alternátor nebo generátor vozidla selže.
 • Schopnost nabíjení

  • množství proudu v ampérhodinách, jež je akumulátor v určitém stavu nabití schopen přijmout při určité teplotě a při určitém elektrickém napětí během určité doby.
 • Separátor

  • rozdělovač mezi kladnými a zápornými deskami vyrobený z materiálu, který umožňuje průtok proudu.
 • Startovací proud za studena

  • množství proudu v ampérech, jež může olověný elektrolytový akumulátor při teplotě -17,8°C dodat po dobu 30 sekund a při napětí minimálně 1,2 V na každý článek.
 • Stav nabití (SOC) / životnost baterie (SOH)

  • množství elektrické energie uložené v baterii v daném čase vyjádřené procentuálním podílem energie při plném nabití
 • Uzemnění

  • referenční potenciál obvodu. V automobilové praxi se jedná o připojení kabelu baterie ke kostře nebo rámu automobilu, jež se používá jako dráha pro uzavření obvodu namísto přímého spojení. Dnes je ve více než 99 % automobilů a LTV jako uzemnění použit záporný pól baterie.
 • Víko

  • uzavírá nádobu baterie
 • Volt

  • měrná jednotka elektrického napětí.
 • Vrstvení elektrolytu

  • při nabíjení baterie se v jejích deskách vytváří vysoce koncentrovaný elektrolyt. Tento těžký elektrolyt klesá působením gravitace do spodní části článku, zatímco méně koncentrovaná kyselina stoupá do horní části článku. Toto vrstvení elektrolytu může způsobit ztrátu kapacity nebo selhání baterie.
 • Vybíjení

  • pokud baterie dodává proud, hovoříme o tom, že se vybíjí.
 • Watt

  • měrná jednotka elektrického výkonu, je přímo úměrná energii, která vzniká, když elektrony překonávají rozdíly v elektrickém napětí. Vzorec: watt = ampér x volt
 • Záporná deska (katoda)

  • litá kovová konstrukce, jež obsahuje jako aktivní hmotu houbovité olovo.
 • Zkrat

  • nechtěné spojení proudu v elektrickém zařízení nebo v elektrickém vedení, obecně s velmi nízkým odporem, čímž způsobuje velký průtok proudu. V baterii může zkrat v článku způsobit jeho vybití a znehodnotit baterii.