Jak funguje baterie? Vybitá baterie Která baterie je pro mé auto? Anatomie baterie Bezpečnost při manipulaci s bateriemi Srovnání kapacity cyklu Instalace a plnění baterie VARTA® Powersports AGM Pojmy, definice a slovníček z oblasti baterií
← Základy o bateriích

Bezpečnost při manipulaci s bateriemi

Při údržbě baterií a manipulaci s nimi zajistěte sobě i svým kolegům bezpečnost tím, že budete dodržovat veškeré níže uvedené bezpečnostní pokyny a doporučení.

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU BATERIE

Baterie obsahují kyselinu sírovou a produkují výbušné směsi vodíku a kyslíku.

Pokud pracujete s baterií nebo v její blízkosti, noste vždy ochranné brýle a ochranný štít schválený podle norem ANSI Z87.1 (pro USA) nebo CE EN166 (pro Evropu).

Používejte vždy řádnou ochranu očí, obličeje a rukou.

Při práci s baterií se vždy vyvarujte manipulace s otevřeným ohněm, zdroji jiskření a kouření.

Nikdy nezkoušejte otevřít baterii s nesnímatelným ventilem (viz obr. 1, kde jsou zobrazeny přípustné zkratky a symboly, jež se používají na uzávěrech ventilů).

Udržujte odstranitelné uzávěry ventilů pevně utažené a ve vodorovné poloze kromě případů, kdy provádíte údržbu elektrolytu.

Ujistěte se, že je pracovní prostor dobře větrán..

Nikdy se nenaklánějte nad baterií, pokud ji nouzově dobíjíte, testujete nebo nabíjíte.

Buďte opatrní při práci s kovovými nástroji nebo vodiči, abyste zabránili zkratu a jiskření.

BEZPEČNÉ NABÍJENÍ

NIKDY NEZKOUŠEJTE NABÍT BATERII, ANIŽ BYSTE SI NEJPRVE PŘEČETLI INSTRUKCE K POUŽITÍ PŘÍSLUŠNÉ NABÍJEČKY. Kromě instrukcí výrobce o nabíječce je navíc nutné dodržovat tato bezpečnostní opatření:

Používejte vždy řádnou ochranu očí, obličeje a rukou.

Nabíjejte baterie vždy v dobře větraném prostoru.

Udržujte ventily utažené a ve vodorovné poloze.

Před připojením kabelu nabíječky k baterii nastavte nabíječku a časový spínač do polohy „vypnuto“, abyste zabránili nebezpečnému jiskření.

Nikdy se nesnažte nabít baterii, jež je viditelně poškozená nebo zamrzlá.

Připojte kabely nabíječky k baterii; červený kladný (+) kabel ke kladnému (+) pólu a černý záporný (-) kabel k zápornému (-) pólu. Pokud se baterie nachází ve vozidle, připojte záporný kabel ke kostře motoru, jež slouží jako uzemnění. Ujistěte se, že je vypnuto zapalování a všechna elektrická zařízení. (Pokud má vozidlo kladné uzemnění, připojte ke kostře motoru kladný kabel).

Ujistěte se, že kabely, jimiž je baterie připojena k nabíječce, nejsou poškozené, roztřepené nebo uvolněné.

Nastavte časový spínač, zapněte nabíječku a pomalu zvyšujte výkon nabíjení, dokud není dosaženo požadovaného počtu ampérů.

Pokud se baterie zahřeje na vysokou teplotu nebo dojde k prudkému unikání plynu nebo vytékání elektrolytu, snižte výkon nabíjení nebo dočasně nabíječku vypněte.

Před vyjmutím kabelů nabíječky z baterie vždy nejprve vypněte nabíječku, abyste zabránili nebezpečnému jiskření.

SPRÁVNÁ MANIPULACE S ELEKTROLYTEM

Elektrolyt je roztok kyseliny sírové a vody, jenž může zničit oblečení a poleptat pokožku. PŘI MANIPULACI S ELEKTROLYTEM BUĎTE VELICE OPATRNÍ a mějte vždy po ruce neutralizující roztok - například jedlou sodu nebo amoniak smíchaný s vodou. Při manipulaci s baterií:

Používejte vždy řádnou ochranu očí, obličeje a rukou.

Zasáhne-li elektrolyt Vaše oči, okamžitě otevřené oči proplachujte čistou a studenou vodou po dobu 15 minut. Rychle vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití elektrolytu, vypijte velké množství vody nebo mléka. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Rychle vyhledejte lékařskou pomoc.

Elektrolyt, jenž se vylil ve vozidle nebo na pracovišti, neutralizujte jedlou sodou. Po neutralizování vyčistěte kontaminovanou plochu vodou. Abyste připravili elektrolyt specifické hustoty, vždy vlévejte koncentrovanou kyselinu sírovou pomalu do vody; NIKDY vodu do kyseliny. Přiléváte-li malé množství kyseliny, vodu vždy zamíchejte. Stoupne-li značně teplota roztoku, nechte jej před tím, než přidáte další kyselinu, vychladnout.

Další zdroje a materiály ke stažení:

Správná údržba a péče (PDF)

Průvodce testováním baterie (PDF)