Podmínky

Přečtěte si pečlivě následující podmínky použití. Tuto webovou stránku (webovou stránku) poskytuje společnost Clarios Germany GmbH & Co. KG a podléhá následujícím podmínkám používání. Používáním této webové stránky či jakékoli aplikace poskytnuté prostřednictvím této webové stránky souhlasíte s těmito podmínkami použití.


Terms and Conditions of Delivery

Obsah webové stránky

Webová stránka obsahuje obchodní známky, servisní známky, materiály podléhající autorskému právu (copyright) a jiné další materiály (dále jen obsah) ve vlastnictví společnosti Clarios. Společnost Clarios a/nebo její pobočky je/jsou výhradním vlastníkem/výhradními vlastníky veškerého obsahu na webové stránce, včetně veškerých autorských práv (copyright), obchodních známek a dalších práv k duševnímu vlastnictví. Pokud není na webové stránce výslovně uvedeno jinak, můžete tisknout kopie jednotlivých obrazovek či stahovat materiály zobrazované jako součást webové stránky výhradně pro své osobní potřeby či záznamy s tím, že veškerá loga, značky či legendy na zkopírovaných obrazovkách zůstanou zachovány a nebudou z vytištěné kopie odstraněny. V těchto podmínkách používání nesmíte upravovat zkopírovaný text, publikovat, zobrazovat, přenášet, pozměňovat či jinak využívat obsah bez předchozího schválení společností Clarios.

Uživatelský obsah

Veškeré informace (kromě osobních informaci, které se řídí našimi zásadami zachování soukromí), včetně dat, textů, souborů, schémat a dalších materiálů, které přenášíte na webovou stránku nebo poskytujete společnosti Clarios, se označují jako uživatelský obsah. Přenosem uživatelského obsahu na tuto webovou stránku nebo prostřednictvím této webové stránky souhlasíte s tím, že máte výhradní odpovědnost za přenos, správnost, úplnost, vlastnictví a publikování tohoto uživatelského obsahu a že společnost Clarios neodpovídá za přenos uživatelského obsahu. Přenosem uživatelského obsahu na společnost Clarios či jiným zpřístupněním uživatelského obsahu prostřednictvím webové stránky udělujete společnosti Clarios a jejím pobočkám bezplatně, po celém světě, nastálo, neodvolatelně, nevýhradně a plně sublicencovatelné právo a povolení k používání, reprodukování, modifikování, upravování, překládání, vytváření odvozených prací, distribuování a zobrazování tohoto uživatelského obsahu jako celku a/nebo jeho části a/nebo jeho začleňování do jiných prací a souhlasíte s tím, že bylo upuštěno od veškerých „morálních práv“ v tomto uživatelském obsahu. Společnost Clarios nemonitoruje, nekontrolujte ani neupravuje umístěný obsah ani jej nezpřístupňuje na jiné webové stránce nebo prostřednictvím webové stránky. Společnost Clarios si však vyhrazuje právo výhradně na základě svého rozhodnutí odmítnout, upravit či odstranit jakýkoli uživatelský obsah jako celek nebo jeho část, který na základě úsudku společnosti Clarios není v souladu s těmito podmínkami používání, není legální nebo je jinak nežádoucí, nevhodný nebo nepravdivý. Společnost Clarios neodpovídá za žádné rozhodnutí, neuskutečnění rozhodnutí nebo zpoždění v provedení úprav nebo odstranění uživatelského obsahu.

Chování

Prostřednictvím webové stránky nebo na ní nesmíte žádným způsobem přenášet uživatelský obsah, který: (i) porušuje jakákoli vlastnická práva kterékoli strany či osoby; (ii) je protiprávní, škodlivý, ohrožující, urážlivý, obtěžující, deformující, obscénní, znevažující, podvodný, nese sexuální vyobrazení, nenávistný nebo napadající soukromí jiné osoby; (iii) odsuzuje do role oběti, obtěžuje, znevažuje nebo napadá jednotlivce nebo skupinu na základě rasy, etnického původu, pohlaví, náboženského přesvědčení, sexuální orientace, věku nebo postižení; (iv) obsahuje nesjednanou nebo neschválenou reklamu, propagační materiály, „spam“, „řetězové dopisy“ či jakoukoli jinou formu propagace nebo (v) obsahuje počítačové viry či jakékoli jiné počítačové kódy, soubory nebo programy, které mohou přerušit, zničit nebo omezit fungování jakéhokoli počítačového softwaru nebo hardwaru či komunikačního zařízení nebo přispívá k jakékoli podobně destrukční činnosti. Jestliže souhlasíte, že nebudete: (i) osočovat žádnou osobu či subjekt nebo falešně prohlašovat či jinak dezinterpretovat Vaše přidružení s osobou nebo subjektem; (ii) zkreslovat či jinak manipulovat s původem jakéhokoli uživatelského obsahu; (iii) zasahovat do webových stránek či serverů nebo sítí nebo je narušovat či nerespektovat jakékoli požadavky či zásady sítí připojených k webové stránce; (iv) infiltrovat či jinak usilovat o neautorizovaný přístup k webové stránce či narušovat její integritu; (v) shromažďovat či uchovávat informace o uživatelích webové stránky nebo uživatelský obsah umístění jinými na webovou stránku nebo používat takové informace k účelu, který není v souladu s účelem webové stránky nebo (vi) porušovat jakýkoli platný místní, státní, národní nebo mezinárodní zákon nebo předpis.

Odkazované stránky

Společnosti Clarios může poskytovat odkazy na webové stránky nebo aplikace třetích stran (odkazované stránky). Odkazované stránky nejsou kontrolovány, řízeny ani zkoumány společností Clarios. Každá odkazovaná stránka má své vlastní podmínky používání a zásady uchování uživatel musí být s těmito podmínkami seznámen a respektovat je, pokud odkazovanou stránku používá. Společnost Clarios neodpovídá za obsah, dostupnost, zásady či postupy jakékoli odkazované stránky či dalších odkazů zde obsažených a rovněž neodpovídá za uživatelský přístup k takovým odkazovaným stránkám. Tyto odkazy neznamenají, že se společnost Clarios ztotožňuje s jakýmikoli odkazovanými zdroji či jakoukoli společností či službou.

Zásady uchování v tajnosti

Doporučujeme Vám si přečíst naše zásady uchování soukromí, které jsou odkazem začleněny do těchto podmínek používání.

Zřeknutí se záruk

TATO WEBOVÁ STRÁNKA SE POSKYTUJE „TAK JAK JE“ A „JAK JE K DISPOZICI“ BEZ ZÁRUKY NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH. BEZ OMEZENÍ DŘÍVE UVEDENÉHO SE CLARIOS SPECIFICKY ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, MIMO JINÉ: (I) VEŠKERÝCH ZÁRUK OHLEDNĚ DOSTUPNOSTI, SPRÁVNOSTI VHODNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, VČASNOSTI A POUŽITELNOSTI WEBOVÉ STRÁNKY A JEJÍHO OBSAHU A (II) JAKÝCHKOLI ZÁRUK NA NÁROK, ZÁRUK NA NEPORUŠENÍ, ZÁRUK NEBO PODMÍNEK OBCHODOVATELNOSTI ČI VHODNOSTI K DANÉMU ÚČELU.

Omezení odpovědnosti

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST CLARIOS, JEJÍ VEDOUCÍ PRACOVNÍCI, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI, MATEŘSKÉ A DCEŘINNÉ SPOLEČNOSTI, NÁSLEDNÍCI NEBO POVĚŘENCI ODPOVÍDAT ŽÁDNÉ STRANĚ (I) ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, PŘÍMÉ, SPECIÁLNÍ, TRESTNÉ, NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ ŠKOD NEBO ZTRÁT OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODOVÁNÍ, ZTRÁTY PROGRAMŮ ČI INFORMACÍ A PODOBNĚ, NEBO JAKÉKOLI JINÉ ŠKODY POCHÁZEJÍCÍ Z DOSTUPNOSTI, POUŽÍVÁNÍ, SPOLÉHÁNÍ NA ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT WEBOVOU STRÁNKU, I KDYŽ SPOLEČNOST CLARIOS NEBO JEJÍ AGENT BYL INFORMOVÁN O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD A BEZ OHLEDU NA DRUH ČINNOSTI.

Odškodnění

Používáním této stránky souhlasíte s tím, že odškodníte a zajistíte bezeškodnost společnosti Clarios, jejích dceřiných společností, vedoucích pracovníků, ředitelů a zaměstnanců ve vztahu k jakýmkoli nárokům, odpovědnostem, nákladům a výdajům, včetně přiměřených poplatků právním zástupcům, vzniklých jakýmkoli způsobem z Vašeho používání webové stránky, jakéhokoli porušení těchto podmínek používání z Vaší strany či jakéhokoli uživatelského obsahu, který přenesete prostřednictvím webové stránky.

Platné zákony/jurisdikce

Kontrolujeme a provozujeme tuto webovou stránku z našich kanceláří ve Spojených státech amerických. Osoby, které přistupují k této webové stránce z jiných lokalit tak činí ze své vlastní iniciativy a na vlastní odpovědnost za shodu s místními zákony. Tyto podmínky používání webové stránky se řídí zákony státu Wisconsin s vyloučením jeho předpisů o konfliktu zájmů. Používáním této webové stránky souhlasíte (i) s tím, že veškeré spory nebo neshody se společností Clarios nebo týkající se jakýmkoli způsobem používání této webové stránky budou řešit výhradně státní a federální soudy se sídlem ve státě Wisconsin, které jsou co nejblíže k Milwaukee ve Wisconsinu; a (ii) s výkonem osobní jurisdikce v souvislosti s jakýmkoli takovým sporem u soudu ve státě Wisconsin.

Změny v podmínkách používání

Společnost Clarios může čas od času tyto podmínky používání změnit na základě svého vlastního rozhodnutí bez předchozího oznámení. Jakákoli změna se objeví na této webové stránce. Doporučujeme vám, abyste tyto podmínky používání pravidelně kontrolovali na výskyt změn. Používáním webové stránky po jakýchkoli změnách těchto podmínek používání souhlasíte s tím, že jsou pro vás tyto změny závazné.

Vyhledávač baterií VARTA®


Jste specialista? Pak využijte výhody našeho rozšířeného vyhledávače na VARTA Partner Portal.

Lokátor prodejce VARTA®

Najít další prodejce